ابهام ذهنی

آگاهی فرعی (فاکتور روانی) است ناشی از احساس سنگینی بدن و ذهن که موجب می‌شود ذهن ناواضح و ناکارآمد شود، همچنین نتواند به شناخت موضوع مورد نظرش منجر یا به فهم درست آن نائل شود.

Tibetan: རྨུགས་པ། rmugs-pa

Sanskrit: styāna

Pali: thīna

J. Hopkins: Lethargy


زبان های دیگر

English: Foggy-mindedness
Español: Aletargamiento
Français: Esprit embrumé
Italiano: Offuscamento mentale
Русский: Затуманенность ума
Top