ذهن

فعالیت شناختی است که به ظاهر شدن یا پدید آمدن تصویری سه‌بعدی از چیزی قابل شناخت در ذهن منجر می‌شود و از لحاظ شناختی با آن همراه است.

Tibetan: སེམས། sems

Sanskrit: citta


زبان های دیگر

العربية: ذهن
Deutsch: Geist
English: Mind
Español: Mente
Français: Esprit
Italiano: Mente
Русский: Ум
Tiếng Việt: Tâm
简体中文: 识大
繁體中文: 識大

مطالب مرتبط

Top