بری از تباهی

آنچه از احساس یا رویکردی آزاردهنده ناشی نشده است، یا اینکه به هیچ وجه با چنین احساس یا رویکردی مرتبط نیست. همچنین «درنیامیخته با پریشانی» و«منفک از پریشانی» ترجمه شده است. بسیاری «آلوده نشده» را برگزیده‌اند.

Tibetan: ཟག་མེད། zag-med

Sanskrit: anāsrava

J. Hopkins: Uncontaminated


زبان های دیگر

Deutsch: Unbefleckt
English: Untainted
Español: No manchado
Français: Non taché
Italiano: Incontaminata
Русский: Неиспорченный
Tiếng Việt: Vô lậu, vô nhiễm
Top