انگیزه

وقتی انگیزه در زبان‌های غربی به‌کار می‌رود، به معنی حالتی از ذهن است که به دو عامل روانی (آگاهی جنبی) منتهی می‌شود: هدف ایجاد انگیزه و احساس ایجاد انگیزه. هدف ایجاد انگیزه، عامل ذهنی نیت است ـ نیتی که به هدفی خاص برای مقصودی خاص منتهی می‌شود. احساس ایجاد انگیزه یک عامل روانی است از یک احساس مثبت یا منفی، مثلاً عشق و شفقت یا حسادت و حرص که با نیت همراهند و فرد را برای رسیدن به هدفش به پیش می‌رانند.

Tibetan: ཀུན་སློང་། kun-slong

Sanskrit: samutthāna


زبان های دیگر

Deutsch: Motivation
English: Motivation
Español: Motivación
Français: Motivation
Italiano: Motivazione
Tiếng Việt: Động lực, động cơ

مطالب مرتبط

Top