You are in the archive Please visit our new homepage
Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính. Về truy cập.

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin là một bộ sưu tập tài liệu dịch thuật và giáo huấn của Tiến sĩ Alexander Berzin, chủ yếu về truyền thống Đại thừa và Kim Cương thừa của Phật giáo Tây Tạng. Bao gồm các đề mục kinh điển, mật điển, Thời Luân (Kalachakra), Đại Viên Mãn (Dzogchen) và Đại Thủ Ấn (Mahamudra), Viện Lưu Trữ Phật Pháp trình bày giáo pháp của cả năm truyền thống Tây Tạng: Nyingma (Ninh-mã), Sakya (Tát-ca), Kagyu (Ca-nhĩ-cư), Gelug (Cách-lỗ) và Bon (Bôn), đồng thời có các tài liệu so sánh Phật giáo Tây Tạng với Phật giáo Tiểu thừa và Hồi giáo. Các tài liệu đặc trưng là chiêm tinh học và y khoa Tây Tạng, Shambhala và lịch sử Phật giáo.

Phật giáo thích nghi với thế giới hiện đại; Tsenzhab Serkong Rinpoche, cố Trợ giáo của Đức Dalai Lama; mối quan hệ thầy-trò tâm linh.

Các đề tài Đại thừa căn bản của lam-rim (đường tu theo trình tự) và lojong (luyện tâm), thí dụ như nghiệp, tái sinh, tâm bi mẫn, bồ đề tâm, định lực và không tướng (tánh không).

Thấu hiểu và hành trì các pháp thiền mật điển, Đại Toàn Thiện và Đại Thủ Ấn; Thời Luân; nhận lễ quán đảnh mật điển; huyền thoại Shambhala.

Các giải thích chi tiết về quy y, giới cư sĩ, bồ tát giới, giới mật tông và giới Thời Luân. Một sưu tập của các bài cầu nguyện, guru yoga, sáu thời yoga và các nghi quỹ.

Lịch sử Phật giáo tại châu Á và các tu viện lớn ở Tây Tạng; so sánh giữa năm truyền thống Phật giáo Tây Tạng, Tiểu thừa và Đại thừa; chiêm tinh học và y khoa Tây Tạng; sự giao thoa giữa Phật giáo và Hồi giáo.