Luận Giải Về Pháp “Luyện Tâm Như Tia Sáng Mặt Trời”

Trong tác phẩm luyện tâm vào thế kỷ 15 này, Namkapel, một đệ tử của Tông Khách Ba (Tsongkhapa) đã trình bày một dòng truyền thừa khác của pháp "Luyện Tâm Thất Điểm", bổ sung thêm bằng nguồn tài liệu rộng lớn từ Lam-rim, trình tự đường tu giác ngộ. Trong loạt bài giảng này từ năm 1985, Đức Dalai Lama sẽ mô tả một cách chi tiết về cách thiền quán về mỗi một điểm.

Top