หนทางสู่การตรัสรู้

ลัมรินคือวิธีการพุทธศาสนาธิเบตที่เป็นระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงตนเพื่อเป็นแนวทางไปสู่พุทธภาวะ
Top